Plan BiOZ

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do kierownika prac wysokościowych.
Plan BIOZ sporządzany jest w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym i jest sporządzony przed rozpoczęciem budowy.
Uwzględnia on specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót.

Elementy planu BIOZ:

1. Część tytułowa – zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził plan BIOZ.

2. Część opisowa – obligatoryjnie zawiera następujące informacje:

 • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów,
 • wykaz istniejących obiektów,
 • wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie,
 • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia,
 • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
 • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
 • określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników,
 • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie,
 • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację,
 • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

3. Część rysunkowa – jest uzupełnieniem części opisowej i stanowi element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Zwykle część rysunkowa opracowywana jest na kopii zagospodarowania działki lub terenu. W tej części powinny się znaleźć między innymi:

 • czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego,
 • powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów.

Jeżeli jest konieczna zmiana w planie BIOZ lub jego uaktualnienie załączamy je na końcu planu w arkuszu aktualizacji i dostarczamy jego najnowszą wersję.

Przy mniejszych pracach, nie objętych w całości przepisami prawa budowlanego, inwestor dostaje od nas skrócony plan BIOZ z naciskiem na:

 • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów,
 • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia,
 • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
 • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
 • określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników,
 • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy,
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie,
 • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację.